Hữu Thắng

Sự hơn thua giữa những người làm công tác huấn luyện đôi khi chỉ mang tính tương đối, nhưng chẳng có gì bất cập khi ta nhìn vào đó để mà hy vọng.
Xem Thêm